O nás

Jednou vetou

Ide o združenie rodín, kňazov, slobodných laických sestier a spolupracovníkov, ktorí sa snažia kráčať za Ježišom Kristom v Katolíckej cirkvi, pod vedením Božieho Ducha, pod ochranou a s pomocou Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, a to konkrétnou spiritualitou a spôsobom duchovného života sv. Jána Pavla II. a so zameraním na obnovu kresťanskej rodiny.

1. Vznik Inštitútu rodiny v Bratislave

Idea toho spoločenstva vznikala na začiatku 21. storočia. Dôležitým dátumom bol 14. september 2003 počas poslednej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Vtedy o. Stanislav Vojtko osobne odovzdal zakladajúcu listinu Inštitútu rodiny v Bratislave s fotodokumentáciou Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. na Apoštolskej nunciatúre SR v Bratislave za prítomnosti hlavného inšpirátora tohto diela – vtedajšieho apoštolského nuncia Mons. Henryka Józefa Nowackého.

Avšak prvé konkrétne kroky vedúce k vzniku tohto diela sa viažu k Jubilejnému roku 2000, ba ešte skôr, kedy sa vo farnosti Bratislava – Dúbravka pravidelne stretávali kresťanské rodiny pod vedením miestneho farára Stanislava Vojtka, aby sa povzbudzovali vo viere a vzájomnej službe lásky. Dlhší čas pred návštevou Jána Pavla II. na Slovensko, avizovanou na rok 2003, sa tieto rodiny začali intenzívnejšie pripravovať na jeho príchod hlbším poznávaním Božieho slova a učenia Cirkvi o manželstve a rodine. Vtedajší apoštolský nuncius Mons. Henryk Józef Nowacki v duchu priania pápeža Jána Pavla II. a v spolupráci s o. Stanislavom Vojtkom začal v roku 2001 iniciovať založenie Inštitútu rodiny.

Po určitých prípravných prácach bolo toto združenie na slávnosť Krista Kráľa dňa 21. novembra 2004 erigované v Bratislave – Dúbravke a jeho pôvodný názov znel „Inštitút rodiny v Bratislave“. Erigujúci dekrét vydal v Trnave arcibiskup metropolita Mons. Ján Sokol. Prvým riaditeľom sa stal prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.

2. Ciele Inštitútu rodiny v Bratislave

Novozaložený Inštitút rodiny v Bratislave si stanovil štyri ciele:

 1. obnovovať kresťanské rodiny podľa vzoru Svätej rodiny a v duchu náuky Jána Pavla II.;
 2. zapaľovať srdcia kňazov i laických spolupracovníkov, aby pochopili dôležitosť rodinnej pastorácie a pripravovali sa na ňu štúdiom teológie rodiny Jána Pavla II. a formáciou srdca;
 3. pomáhať rodinám pri zdravej kresťanskej výchove detí a pri evanjelizácii a katechizácii mládeže;
 4. vytvárať v rodinách „dom a školu spoločenstva“, aby sa šťastná kresťanská rodina stala nádejou pre súčasného človeka v Európe na začiatku tretieho tisícročia.

3. Profilácia jednotlivých súčastí Inštitútu rodiny Jána Pavla II. v Bratislave

 • Sídlom inštitútu boli od roku 2006 priestory v Bratislave – Dúbravke na Bazovského ul., ktoré sme zrekonštruovali a využívali na študijné účely. Tu sa uskutočňovalo bakalárske aj magisterské štúdium náuky o rodine; ako aj rozličné podujatia pre deti, mládež a celé rodiny (prednášky, stretnutia manželov, stretnutia mamičiek s deťmi, príprava snúbencov, poradne,…).
 • Po roku 2014 sme opustili tieto priestory a sídlom inštitútu sa stala Trnava.
 •  

V priebehu prvých pätnástich rokov od svojho vzniku sa Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave vykryštalizoval do troch súčastí, ktoré sa spontánne vyvinuli z jeho aktivít, vychádzajúcich z cieľov inštitútu:

 1. Inštitút rodiny v Bratislave; založený 21. 11. 2004.  Zameranie: apoštolát rodín vo farnostiach.
  Po piatich rokoch od založenia, 5. júna 2009, bol jeho názov doplnený atribútom „Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave.“
 2. Inštitút náuky o rodine. Zameranie: štúdium manželských a rodinných otázok na akademickej úrovni.Táto súčasť inštitútu začala existovať od akademického roku 2005/2006 pod hlavičkou Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej Teologickej fakulty v Košiciach. Do akademického roku 2013/14 tu ukončilo štúdium vyše 150 absolventov bakalárskeho a magisterského študijného programu  náuka o rodine.
 3. Občianske združenie Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, o.z. vzniklo 2. 2. 2010. Zameranie: sociálno-charitatívna činnosť a všestranná organizačná aj finančná pomoc predchádzajúcim dvom súčastiam inštitútu.

4. Súčasný stav inštitútu

Sme vďační trnavskému arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi za to, že v máji 2016 Trnavská  arcidiecéza prijala náš inštitút ako „verejné združenie veriacich“ (porov. kánon 298 – 305 KKP) pod novým názvom Inštitút sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Trnave. Tento názov lepšie vystihuje podstatu našich aktivít a okrem toho korešponduje s názvami ostatných inštitútov rodiny, ktoré pod vplyvom sv. Jána Pavla II. vznikali po celom svete; v súčasnosti je ich asi šesťdesiat.

A vďakou nás napĺňa aj skutočnosť, že inštitút sa v tomto období dostal do tesnej blízkosti milostivého obrazu Panny Márie Trnavskej. Jej predkladáme modlitby v nádeji, že nám bude vyprosovať od Ducha Svätého potrebnú múdrosť, silu a horlivosť, aby náš inštitút bol prínosom pre duchovný život rodín nielen v Bratislavskej a Trnavskej arcidiecéze, ale aj v iných diecézach. A veríme, že vďaka našej apoštolskej horlivosti budú pribúdať aj nové spoločenstvá…

 1. V Inštitúte rodiny Jána Pavla II. aj po organizačných zmenách v roku 2014 pokračujú pastoračné aktivity v spoločenstvách rodín a realizujú sa pod vedením ich kňazov v daných lokalitách.
 2. Štúdium náuky o rodine na konci akademického roku 2013/2014 ukončilo svoje pôsobenie pod hlavičkou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.V súčasnosti na základe aktuálnych potrieb cirkevných spoločenstiev prechádzame na inú formu študijných aktivít, pretože potreba bakalárskeho a magisterského štúdia „náuky o rodine“ na akademickej úrovni je dostatočne saturovaná na viacerých slovenských fakultách. Ukazuje sa však iná potreba: oslovovať a vzdelávať širšie vrstvy veriacich, ktorí pociťujú hlad po náboženskom poznaní, aby ho mohli uplatňovať vo svojich rodinách a malých základňových spoločenstvách, v ktorých sa pohybujú. Dnešná turbulentná doba potrebuje vzdelaných laikov, verných Bohu a učeniu Cirkvi, ktorí budú vieru prakticky žiť a svedčiť o nej pred sekularizovaným svetom. Preto sa študijná zložka inštitútu začala orientovať na krátkodobé kurzy, tematicky zamerané na spoznávanie Svätého písma, na vysvetľovanie náuky Cirkvi o rodine, najmä na teológiu tela sv. Jána Pavla II., na prípravu spolupracovníkov – animátorov pre snúbencov, mládež, rodiny vo farnostiach. Aj takýmto spôsobom prispievame k napĺňaniu štyroch cieľov nášho inštitútu.
 3. Občianske združenie Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, o.z. pokračuje vo svojich aktivitách v Bratislave.

Chceme sa poďakovať Pánu Bohu za sv. Jána Pavla II. i za jeho dielo inštitútov rodiny, ktoré podporoval v mnohých krajinách sveta. Ďakujeme Bohu i za to, že nám doprial stáť pri zrode slovenského Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu.

Vyprosujme si apoštolského ducha, aby sme veľké duchovné bohatstvo, ktoré nám v tomto inštitúte zveril sv. Ján Pavol II., dokázali odovzdávať aj iným rodinám, iným bratom a sestrám, aby šťastné kresťanské rodiny neboli len víziou, ale hmatateľnou realitou, znamením Božej lásky a nádejou pre dnešný svet.

Prezentácia v PDF

Inštitút sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu OD roku 2003/2004 ...

Ak sa chcete dozvedieť o živote nášho inštitútu viacej slovom aj obrazom – pozrite si túto prezentáciu.“