Zo života Jána Pavla II

Stručne zo života sv. Jána Pavla II.

Sv. Ján Pavol II. bol inšpirátorom vzniku nášho inštitútu. Je to úžasná osobnosť cirkevných dejín, ktorá vniesla nádej do života miliónov veriacich aj neveriacich ľudí na prelome 20. a 21. storočia. Čím? Svojím srdečným ľudským a optimistickým postojom ku každému človeku, úctou k životu od počatia po prirodzenú smrť, svojou neúnavnou prácou pre dobro ľudstva. Tento postoj vychádzal z istoty, že Ježiš Kristus neprestáva byť Vykupiteľom človeka, ktorý ľudstvo nezatracuje ani po jeho tragických omyloch, ale stále nám chce pomáhať k dôstojnému životu Božích detí. Veriaci katolíci zo strednej a staršej generácie sa niekedy označujú ako „generácia JP2“, teda generácie, ktorá väčšinu svojho zrelého života prežila počas pontifikátu sv. Jána Pavla II. Táto generácia preto počula a videla o sv. Jánovi Pavlovi množstvo dokumentov. Čo teda v stručnosti vieme o ňom povedať?

Trochu chronológie…

 • narodil sa 18. mája 1920 v kresťanskej rodine vo Wadowiciach …
 • pokojný život malého i dospievajúceho chlapca poznačili tri predčasné úmrtia v rodine: malej sestričky, matky a najstaršieho brata …
 • Karol bol úspešný študent a obľúbený dobrý kamarát …
 • všestranný chlapec sa zaujímal sa o futbal aj hudbu; o divadlo aj teológiu …
 • po maturite odchádza aj s otcom do Krakova, aby tu študoval polonistiku na Jagelonskej univerzite …
 • keď mal Karol 21 rokov, otec nečakane zomrel …
 • v Krakove prežíval ťaživé roky nemeckej okupácie, kvôli ktorej prerušil štúdium na univerzite …
 • ťažko pracoval v kameňolome a v továrni Solvay …
 • popri tom bol amatérsky herec v ilegálnom Rapsodickom divadle …
 • v náročných vojnových časoch úporne hľadal svoje povolanie …
 • napokon prijal Božie volanie, aby sa stal kňazom ….
 • študoval teológiu v tajnom seminári v Krakove …
 • riadne teologické štúdiá dokončil po skončení vojny …
 • deň Karolovej kňazskej vysviacky pripadol na Slávnosť všetkých svätých 1. novembra 1946 …
 • doktorské štúdium v Ríme ukončil v roku 1948 …
 • prvé kaplánske pôsobisko našiel v dedinke Niegowić …
 • od roku 1949 pôsobil vo farnosti sv. Floriána v Krakove …
 • tu viedol obdivuhodnú pastoráciu vysokoškolskej mládeže a rodín; intenzívne spolupracoval s laikmi …
 • pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v Krakove a v Lubline, kde prednášal filozofiu (etiku) …
 • ako filozof sa venoval fenomenologickému personalizmu …
 • biskupskú vysviacku prijal v roku 1958 len vo veku 38 rokov ….
 • pápež ho menoval za krakovského arcibiskupa v roku 1963 …
 • aktívne sa zúčastňoval na II. vatikánskom koncile …
 • prežíval spory s komunistickou mocou v Poľsku …
 • za kardinála bol menovaný v roku 1967 …
 • októbra 1978 bol zvolený za pápeža a 22. októbra mal svoj historický programový príhovor počas pápežskej inaugurácie: „Nebojte sa! Otvorte dvere Kristovi!“ …
 • prežil dlhý vyše 26-ročný pontifikát s množstvom novátorských počinov …
 • mája 1981 bol naňho spáchaný atentát práve v deň, kedy založil Pápežský inštitút pre štúdium manželstva  a rodiny
 • zanechal nám bohatú publikačnú činnosť z oblasti etiky, fenomenologického personalizmu, teológie tela (bol zakladateľom tejto novej teologickej disciplíny); napísal množstvo pápežských dokumentov …
 • absolvoval vyše sto zahraničných ciest po celom svete …
 • trpezlivo niesol kríž chorôb a rozličné iné kríže spojené s pontifikátom …
 • do Otcovho domu odišiel v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva 2. apríla 2005 o 21.37 hod. …
 • beatifikovaný bol 1. mája 2011 a svätorečený 27. apríla 2014.

Aké posolstvo nám prináša táto rekapitulácia života sv. Jána Pavla II.?

Aj tento stručný prehľad naznačuje, že sv. Ján Pavol II. je príkladom mimoriadnej aktivity a činorodosti, čo dnešných ľudí veľmi priťahuje. Veď všade okolo seba vidíme veľa biedy a bolesti a určite by sme chceli prispieť k jej zmierneniu. A práve vytrvalá aktivita Jána Pavla II. v konaní dobra môže byť pre nás vzorom. No jeho spolupracovníci a priatelia hovorili o ňom, že okrem aktivity ho charakterizoval aj dar mimoriadnej kontemplácie. Dosvedčujú, že Ján Pavol II. dokázal tieto dve veci obdivuhodne skĺbiť, takže nikdy neboli v rozpore; naopak, vzájomne sa dopĺňali.

Zlatou niťou života sv. Jána Pavla II. bol totiž hlboký vnútorný vzťah prežívaný s Bohom aj v tých najbežnejších  každodenných situáciách. A práve toto ukotvenie v Bohu mu pomáhalo intenzívne prežívať aj vzťahy s ľuďmi a slúžiť im.

Skúsme si to rozmeniť na drobné…

Ján Pavol II.  bol mimoriadne dobrým a citlivým pozorovateľom každodenného života. Bol hlboko duchovným človekom, priam mystikom, ale zároveň veľmi dobre poznal starosti aj radosti bežných ľudí, manželov, detí, chorých, študentov, robotníkov, lekárov, vedcov. No nielen poznal. On ich dokázal premeditovať v modlitbe, uvažovať o nich a hľadať riešenia problémov. Snáď každý človek, s ktorým sa stretol, pocítil, že počas rozhovoru s ním sa Karol Wojtyła sústreďuje len na neho, pozorne ho počúva, vedie dialóg, prejavuje empatiu a chce mu pomôcť. Zároveň cítil, že má akési neviditeľné puto siahajúce kamsi nahor. Spolupracovníci Jána Pavla II. poznali tajomstvo jeho strelných modlitieb, ale i modlitebných zápasov, ktoré trvali aj celé hodiny.

Arcibiskup Józef Henryk Nowacki, bývalý nuncius na Slovensku a niekdajší tajomník pápeža, spomínal, že na apoštolských cestách býval program nabitý a náročný po fyzickej aj psychickej stránke. Napriek tomu sa stávalo, že Svätý Otec strávil niekedy v modlitbe dlhé nočné hodiny, len aby mohol priniesť do danej krajiny čím účinnejšie posolstvo a pomoc. Mnohokrát až ráno zistili, že jeho posteľ bola neodostlaná, lebo pápež strávil celú noc na modlitbách.

Vzťah k Bohu a vzťah k človeku – to boli u sv. Jána Pavla II. spojité nádoby. A v oboch prípadoch išlo o veľmi osobný, úprimný a hlboký vzťah.