Charakteristika našej spirituality

Sv. Ján Pavol II. – muž, ktorého poslal Boh, aby chránil dôstojnosť svojho najkrajšieho diela: človeka a rodiny

20. storočie bolo poznačené útokom na človeka, rodinu, na tradičné spoločenské a kultúrne hodnoty. V 21. storočí sa objavujú nové sily, ktoré chcú ešte horším a otvorenejším spôsobom rúcať trvalé hodnoty, ako je úcta k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť, úcta k človeku, k manželstvu, k rodine. Ide o otvorený útok Zlého voči Bohu ničením jeho najkrajšieho a najvznešenejšieho diela – človeka ako muža a ženy, ktorí sú stvorení na Boží obraz a ktorým Boh už pri stvorení zveril základné poslanie: budovať manželstvo a rodinu.

Duch Svätý si vybral práve Karola Wojtyłu už ako mladého kňaza, biskupa a neskôr pápeža Jána Pavla II., aby cez neho prispel k záchrane dôstojnosti človeka, ako aj manželstva a rodiny, aby sa človek a rodina stávali cestou Cirkvi pre ďalšie storočia (porov. Redemptor hominis 14; Gratissimam sane 2). Duch Svätý posiela v Jánovi Pavlovi II. svetu a Cirkvi  „architekta rodiny“, otca a učiteľa i misionára rodín, ktorý sa úplne odovzdáva službe rodinám. On vnukal Jánovi Pavlovi rozličné metódy na záchranu rodiny: modlitbu; verejné ohlasovanie pravdy o manželstve a rodine na cirkevných aj sekulárnych fórach; prežívanie spoločenstva v rámci jednotlivých rodín i v rámci širších komunít; rozličné formy obetavej charitatívnej služby a pod. Preto Ján Pavol II. v roku 1981 založil v Ríme Inštitút pre štúdium manželstva a rodiny na Lateránskej univerzite.

Sv. Ján Pavol II. je duchovným inšpirátorom aj nášho Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu (verejné združenie veriacich v rámci Trnavskej arcidiecézy).

Vedený Duchom Svätým nám zanechal originálny štýl života a činnosti: ducha apoštolátu rodiny, ktorý čerpá z pohľadu na Ježiša Krista a na jeho záujem o človeka, o otázky manželov a rodín.

Základné piliera spirituality sv. Jána Pavla II.

Duchovná skúsenosť kňaza Karola Wojtyłu, jeho nasledovanie Ježiša a skúsenosť viery, ktorú ešte ako kaplán v Krakove odovzdával mladým ľuďom, bola veľmi silná. Preto tí, ktorých viedol, si ju odnášali aj do svojich novovznikajúcich manželstiev a rodín. Aj oni ju podľa svojich možností odovzdávali ďalej. Tento model bol základom jeho rodinného apoštolátu.

Už ako mladý kňaz v Krakove Karol Wojtyła pochopil, že mládež a rodiny budú pevné vtedy, ak svoju spiritualitu postavia na tých pilieroch, na ktorých stála aj prvá Cirkev (porov. Sk 2, 41-47):

 • Osobný vzťah a hlboká úcta ku každému človeku.
 • Duchovný život. (Čítanie a počúvanie Božieho slova a učenia Cirkvi. Modlitba. Sviatostný život – najmä prijímanie Eucharistie. Mariánska úcta.)
 • Služba manželstvu a rodine.
 • Život v bratskom spoločenstve.

Štýl každodenného duchovného života

Členovia nášho združenia si uvedomujú, že ich poslanie je byť kvasom, svetlom a soľou vo svete, v ktorom žijú. Chcú milovať svet, v ktorom žijú, a tak premieňať civilizáciu smrti na civilizáciu lásky a života. Usilujú sa šíriť v rodinách i v spoločnosti kultúru otvorenosti, jednoty a lásky. Preto ich vzťahy charakterizuje pokojná dobrota srdca, láskavosť, srdečnosť a ochota žiť pre druhých a slúžiť im. Iných ľudí chcú prijímať s úctou a trpezlivosťou – či ide o mládež, manželov či rodiny s deťmi, ale najmä starých a chorých. Zvláštnu pozornosť venujú hľadajúcim a uboleným ľuďom dneška.

Štýl činnosti tohto združenia podľa vzoru sv. Jána Pavla II. vedie ku každodennému posväcovaniu sa a členovia zakladajú svoje aktivity na spojení s Bohom. Uvedomujú si, že bez spojenia s Ježišom Kristom „nemôžu nič urobiť“ (Jn 15,5).

Ako to „funguje“?

 • Často vzývajú Ducha Svätého a prosia ho o svetlo a silu kráčať verne po ceste Ježiša Krista v spojení s Cirkvou, ako aj o horlivosť v službe rodinného apoštolátu. Podobne sa obracajú s prosbou o pomoc aj na nevestu Ducha Svätého – Pannu Máriu.
 • Svoje posvätenie upevňujú každodennou modlitbou, ktorá je plná dôvery, tvorivá, preniknutá apoštolským zápalom. Ranná modlitba je spojená s meditáciou nad Božím slovom. Večerná modlitba je spojená so spätnou reflexiou uplynulého dňa a ukončuje sa následným poďakovaním, odprosením a vyprosením si Božieho požehnania do ďalšieho dňa pre seba aj pre druhých.
 • Členovia združenia sa posväcujú častou účasťou na svätej omši. V Eucharistii nachádzajú posilnenie viery a apoštolskej lásky. Spolu s Ježišom sa snažia vnášať jeho Ducha do každého prostredia, v ktorom sa pohybujú.
 • V pravidelných intervaloch pristupujú k sviatosti pokánia a prosia o Božie milosrdenstvo. Bezpodmienečná Otcova láska, ktorú takto prijímajú, dáva ich životu dynamickú konverziu a pomáha im nielen prosiť o odpustenie, ale ho aj prijať, a potom aj dávať svojim bratom a sestrám.
 • K svätej omši a k sviatosti pokánia vedú vo svojich rodinách aj deti a mládež, ako aj tých, ktorí sú im zverení v službe Cirkvi.
 • Členovia sa stretávajú aspoň raz mesačne (alebo podľa vzájomnej dohody aj častejšie) v malých základňových spoločenstvách troch – štyroch – piatich rodín, pričom spolu uvažujú nad Božím slovom, zdieľajú sa a na základe toho si potom vzájomne pomáhajú, povzbudzujú sa, príp.spoločne prežívajú voľný čas alebo slúžia vo farnosti a pod.
 • Okrem týchto posilňujúcich duchovných prostriedkov sa venujú aj drobným (či väčším) službám a činnostiam, ktoré iniciuje naše združenie pre dobro rodín.


V spoločenstve s Jozefom, Máriou, Cirkvou a svätými

S osobitnou úctou a láskou si členovia združenia uctievajú Svätú rodinu Jozefa, Ježiša a Márie. Ochrancu a pomocníka každej rodiny a každej prorodinnej iniciatívy – sv. Jozefa –  prosia o  pomoc pri výdrži v manželstve a rodine, ale aj o záchranu v krízach.

K Panne Márii majú členovia združenia špecifický vzťah, veď ona po Ježišovom odchode zjednocovala apoštolov do jednej rodiny, pomáhala im budovať spoločenstvo, modlila sa spolu s nimi a tichou nenápadnou službou ich privádzala bližšie k Ježišovi. Sv. Ján Pavol II. mal mimoriadny vzťah k Božej Matke. Prežíval ho s nežnosťou dieťaťa, ktoré sa zveruje do náručia matky, a zároveň s mužnosťou rytiera vždy pripraveného načúvať príkazom svojej Panej: ,,Urobte všetko, čo vám povie!“ Úplnú odovzdanosť Ježišovi a Márii vyjadril svojim životným mottom „Totus tuus – Celý tvoj.“

Panna Mária prostredníctvom sv. Jána Pavla II. stála aj pri zrode nášho inštitútu a pomáhala ho rozvíjať. Často sa preto na ňu obraciame ako na patrónku tohto diela.

Spomedzi ďalších vzorov apoštolského života si členovia nášho združenia zvlášť uctievajú sv. Pavla, sv. Lukáša, sv. Jána evanjelistu, sv. Cyrila a Metoda, sv. Františka Assiského, sv. Františka Saleského, sv. Dona Bosca a mamu Margitu, sv. pátra Pia, sv. Editu Steinovú, sv. Giannu B. Mollovú a ďalších svätcov i mnohých nekanonizovaných čnostných kňazov, rodiny či slobodných laikov, ktorí sú už u Pána Boha a môžu vyprosovať, čo toto dielo potrebuje…